Vederlagsfri fysioterapi

Hvad er betyder det i praksis?

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om fysioterapeutisk behandling, der er gratis for patienten. Det gives typisk til personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Denne type fysioterapi er baseret på henvisning fra en læge og kan omfatte forskellige former for træning, genoptræning eller behandling med det formål at forbedre eller opretholde patientens funktionsevne og livskvalitet.

Kort forklaring om vederlagsfri fysioterapi

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse.

Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom (progressiv) og kan være medfødt, eller opstået senere i livet.

Sundhedsstyrelsen har udformet en liste over de patienter, der er omfattet af ordningen. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning. Din læge kan også hjælpe dig med at finde ud af, om du hører ind under tilbuddet.

Nogle af de vederlagsfri fysioterapi behandlinger foregår via holdtilbud og træning.

Betingelserne for vederlagsfri fysioterapi

Betingelserne for at få gratis fysioterapi er, at:

 • du har en gyldig henvisning fra en læge
 • du benytter en fysioterapeut, der har overenskomst med sygesikringen
 • du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, du har fået den
 • du hører ind under de patientgrupper, der er omfattet af tilbuddet

Sundhedsstyrelsens oplysning om ordningen

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. 

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, således at den også kom til at omfatte personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. 

Vederlagsfri fysioterapi til personer

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten
 • Personen har et svært fysisk handicap
 • Tilstanden er varig

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Personen har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Diagnoser

Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper:

 1. Medfødte eller arvelige sygdomme
 2. Erhvervede neurologiske sygdomme
 3. Fysiske handicap som følge af ulykke
 4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter kun progressive sygdomme inden for hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

Diagnoser og tilstande, der ikke er omfattet af ordningen

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende diagnoser udgør de vigtigste og største diagnosegrupper/tilstande, som ikke er omfattet af ordningen:
Artrose, diskusdegeneration/diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae, whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb. Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme fx KOL.
Funktionsnedsættelse, som følge af generel udviklingshæmning, alder eller smerter alene, er ikke omfattet af ordningen.

Henvisning fra læge

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

For information om kriterierne henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, januar 2019, herunder den dertil hørende diagnoseliste

Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi (kort vejledning til henvisende læger), januar 2019.

Tvivlsspørgsmål og klage adgang

Tvivlstilfælde skal afklares, inden den henvisende læge fremsender henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Hvis en henvisende læge er i tvivl om, hvorvidt en diagnose er progressiv, og dermed omfattet af ordningen, kan personen henvises til vurdering hos relevant speciallæge.

Hvis henvisende læge herefter fortsat er tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen, enten skriftligt pr. mail til plan@sst.dk, pr. brev eller ved telefonisk henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

Lægen fremlægger en kortfattet sygehistorie, herunder en nøje beskrivelse af handicapgraden, funktionsnedsættelsen samt relevante diagnoser.

Ved skriftlig henvendelse skal man være opmærksom på, at henvendelsen ikke må indeholde personfølsomme oplysninger.

Klagemulighed

Der kan klages over sundhedspersoners faglige behandling til Styrelsen for Patientklager efter samme bestemmelser, som gælder for det øvrige sundhedsvæsen. Yderligere vejledning om klage adgang kan ses på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.